Ettevõttest

Mõnus Minek on 2007. aasta aprillis loodud ettevõte eesmärgiga pakkuda projektijuhtimisteenust ja konsultatsioone mitmete projektide arendamisel sh EL struktuurifondide kaasabil. Meie viimaste aastate fookus on olnud rohkem suunatud bioenergia (biogaas ja biometaan) valdkonna projektide nõustamisele ja rakendusuuringute koostamisele, mille käigus oleme spetsialiseerunud:

  • Projektitaotluse koostamisele (sh tasuvusanalüüs, finantsanalüüs ning muu vajalikule dokumentatsioonile);
  • Projektijuhtimisele;
  • Hankedokumentsioonide koostamisele;
  • Hangete läbiviimisele ja selle juhtimisele;
  • Projekti tegevuste elluviimisele, koordineerimisele ja aruandlusele.

Arvestades, et 2014. aasta lõpus avanes Eestis meede, millega hakatakse toetama biogaasi jõudmist autokütuse turule on Mõnusa Mineku meeskond väga selgelt valmis pakkuma abi ettevõtetele, kes tahavad oma sõidukiparki tuua Eesti kohalikku metaankütust või vajavad spetsialistide nõu masinapargi tasuvusanalüüsi koostamisel metaankütusele ja metaansõiduki või tankla investeeringutoetuse taotlemiseks.

Lisaks oleme käesoleval ajahetkel partneriks projektile EMOBILITY WORKS, mille eesmärk on igasuguse elektromobiilsuse juurutamine Euroopa omavalitsustes ning nendes asuvates ettevõtetes. Täpsemalt on tegu elektrisõidukite kasutusele võtmise edendamisega, kasutades kütuseks taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Mõnusa Mineku meeskond panustab oma tegevustes Eesti riigi taastuvenergeetika eesmärgi täitmisele transpordis ja seda biogaasi (biometaani) ning elektromobiilsuse propageerimise ja edendamise  tasuvusarvutuste, strateegiate ja analüüside koostamise kaudu.