Tehtud tööd

EL projektid:


Teostus- ja tasuvusuuringud / äriplaanid / ülevaated / strateegiad:

 • Juhtimisalane nõustamine (2007) – OÜ Akverst
 • Sillaoru HEJ vee erikasutusloa ettevalmistamine (2007) – OÜ Koprapere
 • FSC Eesti metsanduse standardi väljatöötamise protsessi juhtimine (2008) – MTÜ FSC Eesti Töögrupp
 • Säästev Eesti 21 mõõdikute metoodiliste lehtede väljatöötamine riiklikul, maakondlikul ja kohalikul tasandil (2009) – Statistikaamet
 • Reoveesette kääritamisel saadud biogaasi kasutamise võimalused Tartu linna ühistranspordis (2009) – AS Tartu Veevärk
 • Aardlapalu prügilagaaside kommertskasutusvõimaluste uuring (2010) – Tartu Linnavalitsus
 • Särevere Biogaasi Energiaühistu (SäBE) loomise eelteostatavuse uuringu aruanne (2010) – Kliima- ja Energiaagentuur (KENA)
 • Eesti biogaasisektori ülevaade: hetkeseis ja arenguvajadused (2011) – Tartu Ülikool (SPIN projekt)
 • Biogaasi (Biometaani) ja maagaasi turu kontseptsioon (2011) – Gasum Oy
 • Ülevaade ja piloot teostatavusuuring turuvõimalustest ja biogaasi ning biometaani tootmise potentsiaalist tuginedes biojäätmete, reoveesette, loomsete jäätmete ja tapamaja kõrvalsaadustele (2011) – Gasum Oy
 • Ülevaade metaankütuste kasutamise kogemustest transpordis Rootsis, Saksamaal, Austrias ja Itaalias (2011) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
 • Regionaalne biogaasistrateegia ja selle rakenduskava väljatöötamine 2012 – 2020 (2011) – Tartu Linnavalitsus, projekt BioEnArea ja alaprojekt Biogas and Networks 
 • Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis – ettepanekud valdkonna arendamiseks (2012) – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
 • Tartu bussidepoo ja metaankütuse tankla tasuvusanalüüsi uuendamine (2012) – Tartu Linnavalitsus
 • Äriplaani koostamine biogaasijaama rajamiseks Tartusse (2012) – Tartu Linnavalitsus
 • Ülevaade LNG tehnoloogiatest ja LNG kasutamise seadmetest täna ja lähema viie aasta jooksul (2013) – Konfidentsiaalne*
 • LNG kasutamise turu-uuring (2013) – Konfidentsiaalne*
 • Metaankütuste sh LNG kasutusprognoos Eestis 2020, 2030 ja 2050 (2013) – Konfidentsiaalne*
 • Biometaani kasutamise avalikud hüved (2013) – Eesti Arengufond
 • Siimani farmi biometaani tootmisjaama äriplaani, ehitus- ja projekteerimishangete koostamine (2014) – Silikaat Grupp AS
 • Ühistranspordis kasutatavate diisel, (bio)gaasi-, gaasihübriid-, diiselhübriid-ja elektribusside tasuvusuuring (2015) – Tartu Linnavalitsus (MBBB projekti raames)
 • Elektribusside laadimissüsteemide tasuvus- ja tundlikkusanalüüs (2015) – Tartu Linnavalitsus (MBBB projekti raames)
 • Erinevate sõidukite kasutuse võrdleva analüüsi mudel (2016) – Tartu Linnavalitsus
 • Metsamajanduse CO2 sidumise metodoloogia kalkulaatormudeli väljatöötamine (2021) – Eesti Metsameister OÜ